Zakres usług

Pomoc prawna i techniczna w uzyskaniu i utrzymywaniu ochrony w Polsce i na świecie na wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe i inne przedmioty praw własności przemysłowej.

Pomoc naszej kancelarii w szczególności polegać może na przedstawieniu rekomendacji  wyboru odpowiedniej procedury dokonania zgłoszenia, przygotowania całej dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenia Państwa sprawy do czasu uzyskania ochrony.

Świadczymy również usługi badania czystości patentowej, zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych przedmiotów praw własności przemysłowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w celu szybkiego wykrycia ewentualnych naruszeń ich praw, prowadzimy monitoring zgłaszanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków oraz innych przedmiotów praw własności przemysłowej.

Badania stanu techniki oraz potencjału komercyjnego wynalazków i innych innowacyjnych rozwiązań

Decyzja o zgłoszeniu wynalazku do ochrony powinna być poprzedzona dogłębną analizą stanu techniki w zakresie zgłaszanego rozwiązania. Pozwala to na wstępie oszacować nowość wynalazku, która stanowi jedną z podstawowych przesłanek uzyskania ochrony patentowej. Badanie o którym mowa może zostać pogłębione o analizę atrakcyjności ekonomicznej zgłaszanego rozwiązania. Jej wyniki mogą być m.in. pomocne w podjęciu decyzji co do zakresu geograficznego ochrony.

Transfer technologii

Naszym klientom pomagamy również w procesie przenoszenia praw własności przemysłowej, udzielania licencji lub innych sprawach związanych z transferem własności intelektualnej. W tym celu udzielamy wsparcia w stworzeniu harmonogram całego procesu oraz przygotowujemy, lub weryfikujemy wszelkie niezbędne umowy oraz dokumenty urzędowe.

Świadczymy również usługi doradcze odnośnie wyboru optymalnego dla danej sprawy modelu transferu technologii

Prowadzenie postępowań spornych z zakresu prawa własności przemysłowej w tym zwalczania nieuczciwej konkurencji

W sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej, swoim klientom zapewniamy pełne wsparcie w prowadzeniu postępowań spornych, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi.

Przeprowadzanie audytów oraz doradztwo strategiczne w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Świadomość posiadanej w przedsiębiorstwie własności intelektualnej może być jednym z kluczowych elementów warunkujących jego sukces ekonomiczny. Wdrożenie odpowiedniego modelu zarządzania własnością intelektualną w firmie może się również przełożyć na znaczny wzrost jej wartości.

Wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że know – how ich firmy można skutecznie zabezpieczyć przed nieuczciwymi działaniami konkurencji lub współpracowników.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi nasza kancelaria pomoże Państwa firmie zdiagnozować potencjalne zagrożenia i w oparciu o wnioski poaudytowe wprowadzić bezpieczny system zarządzania własnością intelektualną.

Wycena praw własności intelektualnej

Prowadzimy projekty wyceny różnego rodzaju praw własności intelektualnej. Między innymi pomagamy oszacować wartość: znaków towarowych, wynalazków zgłoszonych do ochrony (prawo do patentu), wynalazków na które uzyskano ochronę patentową, know – how.

Prawo reklamy

Świadczymy usługi w zakresie szeroko-pojętego prawa reklamy. Naszym klientom pomagamy między innymi w dokonaniu oceny zgodności z prawem i przepisami samoregulacji przekazu reklamowego.